Handels – og leveringsbetingelser

Handels – og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med CO2 Web Balance.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med CO2 Web Balances tilbud og ordrebekræftigelse det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ydelser

3.1 Produkter. Produkter, som CO2 Web Blanace sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. CO2 Web Balance bestræber sig på at udføre CO2-beregninger, der er så videnskabeligt anerkendte som muligt. Leverer kunden i denne forbindelse data der er falsk eller som ikke er retvisende, er Co2 Web Balance ikke forpligtiget til at yde CO2 neutralitet, og kan inddrive badge og aftale straks.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ydelser udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger CO2 Web Balances gældende prisliste på det tidspunkt, hvor CO2 Web Balance, kunden accepterer pristilbuddet, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er uden moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 14 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som CO2 Web Balance er uden ansvar for, har CO2 Web Balance ret til rente af det forfaldne beløb på 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100 kr.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra CO2 Web Balance, har CO2 Web Balance ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (I) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. CO2 Web Balances tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er CO2 Web Balance i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for CO2 Web Balance, medmindre CO2 Web Balance meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og/eller tilknyttede ydelser til CO2 Web Balance skriftligt, eller ved at gennemgå det online købsflow på hjemmesiden.

6.3 Ordrebekræftelser. CO2 Web Balance tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde CO2 Web Balance.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden CO2 Web Balances skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis LCO2 Web Balances bekræftigelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til CO2 Web Balance skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører CO2 Web Balance.

8. Fortrolighed

8.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge CO2 Web Balances erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

8.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 8.1, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

9. Link

9.1 Link. Ved bekræftelse af en aftale mellem CO2 Web Balance og kunden, giver kunden samtidig CO2 Web Balance lov til at tilføje CO2-badge i bunden ad kundes hjemmeside, som henviser til kundens CO2-certifikat på co2webbalance.dk

10. Fortrydelsesret

10.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem CO2 Web Balance og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret.

10.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem CO2 Web Balance og kunden, er kunden forpligtet til at meddele det skriftligt til CO2 Web Balance. Kunden er forpligtiget til at betale perioden ud af aftalen mellem kunden og CO2 Web Balance, herefter kan samarbejdet ophøre.

11. Endeligt produkt/ydelse

11.1 Gennemgang af neutralitet. Ved levering af produkter/ydelser, skal kunden kigge disse igennem, og straks meddele CO2 Web Balance, hvis der er mangler eller fejl. Hvis dette ikke meddeles til CO2 Web Balance inden 14 dage efter leveringsdatoen, er CO2 Web Balance ikke forpligtet til at udbede disse fejl/mangler.

12. Cookie – og privatlivspolitik

CO2 Web Balance benytter Cookies. CO2 Web Balances privatlivspolitik findes Cookie – og privatlivspolitik, og ved indgåelse af samarbjede er kunden indforstået med denne politik.